Total Pageviews

Wednesday, June 06, 2018


தோழர்.ஜெகன் நினைவு தினம் ஜூன் -7


தோழர்.ஜெகன் தோழமையின் இலக்கணம்  நீங்கள் இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோள்கொடுக்கும் தோழமையுள்ள தோழர்கள் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

அவர் பெற்ற சலுகைகள் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோழர்களிடம் சகிப்புத்தன்மையும் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் போன்ற தோழமை பண்பு யாரிடமும் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் போன்ற நேர்மை யாரிடமும் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் போன்ற எளிமையான தலைவர் யாரும் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் போன்ற தொழிற்சங்க வழிகாட்டி யாரும் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் போன்ற பணம் பதவி ஆசை இல்லாத
தலைவர் யாரும் இங்கு இல்லை....

தோழர்.ஜெகன் போன்ற தலைவர் இல்லாதது நமது தொழிற்சங்கத்திற்கும் இலாக்காவிற்க்கும் மாபெரும் சரிவு.

தோழர். ஜெகன் நினைவை போற்றுவோம்.No comments:

Post a Comment